ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ

ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ, ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ।ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ

  ਸਾਡੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇਖੋ।

 • ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ

  ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।

 • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦ

TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦ

 • TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫਰ

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ $600 ਮੁੁੱਲ ਤੱਕ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ TD Rewards Visa* ਕਾਰਡ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 1-ਸਾਲ ਦੀ Amazon Prime ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਬੋਨਸ Starbucks ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੰਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

 • TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

  ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ("SDS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ") ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੁੜੀਂਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ (GIC) ਦਾ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਨ

 • TD ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

  ਵਧੇਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੰਨਤ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ।

 • ਨਿਊ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤਾਬਚਾ

  ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਫਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 • ਵਿੱਤ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੂਲ

  ਇਹ ਟੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਟਰਮਜ਼) ਲਈ ਗਾਈਡ

  ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਟਰਮਜ਼) ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ (ਟਰਮਜ਼) ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕਰੋ