ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ ਨਿਊ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ TD ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ

 • ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ

  13.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1,000 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ATMs ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 • ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰੋ

  TD ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ। J.D. Power ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ #1 ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ।1

 • ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ

  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਓ।

 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ।

  ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ TD ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:


ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

 • ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ/ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ

  ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।

 • ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ

  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 • ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ

  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪੂਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

TD ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ("SDS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ") ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੁੜੀਂਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ (GIC) ਦਾ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ

 • ਇਹ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਲ ਸੂਚੀ।

 • ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ (ਮੌਰਗੇਜ, ਆਟੋ ਲੋਨ, ਆਦਿ ਲਈ) ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।​​​​​​​

 • ਬਚਾਉਣ, ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।


ਅਕਸਰ ਪੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ,
 • ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਅਤੇ
 • ਕੱਚੇ ਨਿਵਾਸੀ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ). 2

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।


ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ TD ਨਿਊ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ TD ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ TD ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ TD ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਤੋਂ 75 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ TD ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।


ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ TD ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਨ

 • TD Global TransferTM

  ਵਧੇਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੰਨਤ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ।

 • ਨਿਊ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤਾਬਚਾ

  ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਫਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 • ਵਿੱਤ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੂਲ

  ਇਹ ਟੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਟਰਮਜ਼) ਲਈ ਗਾਈਡ

  ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਟਰਮਜ਼) ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ (ਟਰਮਜ਼) ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ


ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕਰੋ