ਸਾਡਾ TD ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗTD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ("SDS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ") ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ TD ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੁੜੀਂਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ (GIC) ਦਾ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਨ

TD ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਵਧੇਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੰਨਤ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ।

ਨਿਊ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤਾਬਚਾ

ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਫਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲਈ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਵਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ - ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗੇ!

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਕੇਜ

ਤੁਸੀਂ TD ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ, ਬੋਨਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਤ ਖਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਾਪਸ ਸਿਖਰ 'ਤੇ