$300 ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ!
TD ਅਸੀਮਿਤ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ।

ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ। ਆਫਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 30, 2020 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਨ

ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦ

ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ, ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ।

ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ

ਅਸੀਂ Western Union® Money TransferSM ਦੇ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

TD ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਆਨਲਾਈਨ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਫਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ TD ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋੋ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਕੇਜ

ਤੁਸੀਂ TD ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ, ਬੋਨਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਤ ਖਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਾਪਸ ਸਿਖਰ 'ਤੇ