ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।


ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਵਜੋਂ RRSP & TFSA ਪਲਾਨਿੰਗ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ:

  • ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ (RRSP)
  • ਕਰ-ਮੁਕਤ ਬਚਤ ਖਾਤਾ (TFSA)

TD 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ RRSP ਅਤੇ TFSA ਨਿਵੇਸ਼ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ RESP ਪਲਾਨਿੰਗ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ (RESP) ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸ-ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ RESP ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ RESP ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ, ਇੱਕ TD ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ RESP ਯੋਜਨਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RESP ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ TD ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ RESP ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

  1. ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਆਦਿ।

  2. ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ।

  3. ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ $50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਮਾਵਾਂ।

  4. ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ।

ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ - ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦਰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਚੁਣੋ - ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਮੌਰਗੇਜ।

ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਨ

  • ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ, ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ।

  • ਅਸੀਂ TD ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰTM ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

  • ਆਨਲਾਈਨ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਫਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ TD ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋੋ।


ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕਰੋ