ਸੈਟਲ ਹੋਣਾਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਨ

ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦ

ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ, ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ।

ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ

ਅਸੀਂ Western Union® Money TransferSM ਦੇ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

TD ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਆਨਲਾਈਨ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਫਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ TD ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋੋ।

ਵਾਪਸ ਸਿਖਰ 'ਤੇ