TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। TD ਵਿਖੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।


TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ

 • ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜਿਟਲ

  ਇੱਕ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਦੋਨੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ।

 • ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ

  ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ।

 • ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ

  ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਖੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ1 (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ), ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸੀਮਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੋ।

TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC: ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਤੈਅ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ 'ਤੇ, ਮੂਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਦਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ:

ਕਦਮ 1. ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
ਇੱਕ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਵਾਇਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

ਕਦਮ 2. ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਭੁਗਤਾਨ ਭੇਜੋ।
ਤੁਹਾਡੇ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਭੁਗਤਾਨ ਭੇਜੋ2, ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ CAD $20,635 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ CAD $25,000 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਫੀਸ3.

ਕਦਮ 3. ਆਪਣੇ TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਵਾਰ TD ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਇਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, CAD $20,635 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

ਕਦਮ 4. ਵੈਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨ-ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ GIC ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰੋ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ 1,000+ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ GIC ਵਿੱਚੋਂ CAD $4,635 ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਰਿਡੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ TD ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ GIC ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ $1,600 ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਈਡ PDF ਦੇਖੋ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ (SDS) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੋ ਜਿਸਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੈਂਡਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ
 • ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ
 • ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ (SDS) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ: ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਮੋਰੱਕੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਸੇਨੇਗਲ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ, ਪੇਰੂ, ਸੇਂਟ ਵਿੰਸੇਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾਈਨਸ, ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ ਐਂਡ ਟੋਬਾਗੋ। ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਈਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ (SDS) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ।


ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਮੁੜ-ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ GIC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ GIC ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 365 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ TD ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੱਸਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ 365 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਅਤੇ GIC ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ CAD $25 ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ TD ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਵਾਇਰ ਵਾਪਸੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ 90 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 90 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਹਾਂ। ਫੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ/ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ

 • ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸਿਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 • ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ, ਬਚਤ ਖਾਤੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ।

 • ਆਨਲਾਈਨ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਫਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ TD ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋੋ।


TD ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤਾਂ $635 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ TD Rewards Visa* ਕਾਰਡ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਆਫਰ ਵਿੱਚ $50 ਦਾ Amazon.ca ਗਿਫ਼ਤ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੰਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

 • ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋੋ।

 • ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਲ

  ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ, 24/7.

  000-800-040-4681 000-800-040-4681
 • ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ

  ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰੋ, 24/7.

  ਮੁਫ਼ਤ ਕਲੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਫੋਨ ਅਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

  +1-416-351-0613 +1-416-351-0613