ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ?

ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੋ।


ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ1, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $635 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁੱਲ2 ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ TD Rewards Visa* ਕਾਰਡ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ।ਆਫਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ $50 ਦਾ Amazon.ca ਗਿਫ਼ਟ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੰਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਫਰ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ TD ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ GICs ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ TD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਮਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ TD ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 • ਇੱਕ TD ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪਾਓ

  ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋ ਫੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੈਕਸ ਆਉਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

 • ਆਪਣੇ ਬਿਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰੋ

  ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਲੋਨ ਅਤੇ ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰੋ (ਦੱਸੀ ਗਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ)।


ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਜੀਫੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਧਨ

 • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ।

 • ਅਸੀਂ TD ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰTM ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

 • ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ, ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ।ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

 • ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕ ਕਰੋ

  ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।

 • ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੱਭੋ

  ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, TD ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪਾਓ।

 • ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

  ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

  1-866-222-3456 1-866-222-3456

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕਰੋ